Nik Rattray 

Nik Rattray 

SYNBIOCHEM, Manchester Institute of Biotechnology, The University of Manchester UK